Aktualności 2012

Profilaktyka - Dzień Otwarty 20 pażdziernika

Serdecznie zapraszamy na badania profilaktyczne: mammografie oraz cytologie które odbędą się w sobotę 20 pażdziernika.

Na badania trzeba się wcześniej zarejestrować.

Dokładne informacje jak można zarejestrować się na badanie znajdują się w dziale PROFILAKTYKA

Roztrzygnięcie konkursu 2012

Zapraszamy do zapoznania się z roztrzygnięciem konkursu 2012

 

----> Roztrzygnięcie konkursu 2012

Ogłoszenie - przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu

OGŁOSZENIE

Komisji Konkursowej

Wojewódzkiego Centrum Onkologii

w Gdańsku

W związku z koniecznością przeprowadzenia negocjacji cenowych z kilkoma oferentami, Komisja Konkursowa zawiadamia, iż przesuwa termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 24 września 2012 r.

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE
Zapraszamy do zapoznania się z roztrzygnięciem konkursu
 
OGŁOSZENIE
Komisji Konkursowej
Wojewódzkiego Centrum Onkologii
w Gdańsku
W związku z koniecznością przeprowadzenia negocjacji cenowych z kilkoma oferentami, Komisja Konkursowa zawiadamia, iż przesuwa termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 24 września 2012 r.


OGŁOSZENIE
Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Onkologii
z siedzibą w Gdańsku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
- na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
”o działalności leczniczej” /Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm./
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w następujących zakresach: 
- onkologii klinicznej
- radioterapii
- chirurgii onkologicznej
- hematologii
- patomorfologii
- ginekologii
- otolaryngologii
- gastroenterologii
- endokrynologii
- chorób piersi
w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku zgodnie z posiadaną specjalizacją, w okresie od 1 października 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z regulaminem i  szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać od dnia 29 sierpnia 2012 r. w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2, pokój nr 39 w godzinach od 800 – 1500 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.wco.gda.pl
Formularz ofertowy należy składać w formie elektronicznej i pisemnej /z podpisanymi za zgodność z oryginałem wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty/, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętych kopertach z adnotacją KONKURS i rodzajem specjalizacji oraz pieczątką oferenta od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1500 w sekretariacie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2, pokój nr 39 do dnia 12 września 2012 r.
Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego /data nadania/ nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Wojewódzkiego Centrum Onkologii najpóźniej w dniu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2 dnia 14 września 2012 r. o godz. 1300.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego do ich złożenia.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Onkologii www.wco.gda.pl i tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Centrum Onkologii Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2 i Gdańsk, Al. Zwycięstwa 31/32.
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu ofert.
Wojewódzkie Centrum Onkologii zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
Oferent jest związany ofertą do 30 – tego dnia od upływu terminu do składania ofert.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze określone w art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” /Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm./ oraz umotywowany protest określony w art. 153 cytowanej wyżej ustawy.
 
Materiały do pobrania
Saturday the 19th.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates