ZP/14/2014 - WYNIKI PRZETARGU NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE REGAŁU OBROTOWEGO TYPU ROTOMAT

Drukuj
Nadrzędna kategoria: Zamówienia Publiczne 2014
Utworzono: środa, 14, styczeń 2015 Opublikowano

Nr postępowania: ZP/14/2014

Wykonawca/strona www.wco.gda.pl

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równoważności kwoty 207 000,00 euro, którego przedmiotem jest DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE REGAŁU OBROTOWEGO TYPU ROTOMAT, DO PRZECHOWYWANIA I WYDAWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM WZMOCNIENIA PODŁOGI POD URZĄDZENIEM ORAZ PRZESZKOLENIEM PEROSNELU W WOJEWÓDZKIM CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU - II POSTĘPOWANIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. Wojewódzkie Centrum Onkologii sp. z o.o. 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, iż w niniejszym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez n/w Wykonawcę:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:
ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne sp. z o.o.
Ul. Skrajna 3 B
31-331 Kraków

Cena zł brutto: 166 050,00 zł

Punktacja: Cena = 96 pkt
Gwarancja=2 pkt
Szybkość przesuwu półki = 2 pkt
Łącznie - 100 pkt

II. Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Wybrana oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Oprócz kryterium oceny wynoszącego 96% dla „Ceny", zastosowano również dwa dalsze kryteria oceny ofert: gwarancja = 2% i Szybkość przesuwu półki = 2 %

III. Zamawiający informuje, iż odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

IV. Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 uPzp , w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego Zawiadomienia; Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed terminem, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust.2 uPzp.

Prezes
Wojewódzkiego Centrum Onkologii

Saturday the 19th.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates