Zamówienia Publiczne - archiwum

Aktualne zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne dostępne są na stronie  kliknij tu

ZP/8/2014 - Wyniki przetargu na Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku z podziałem na 51 pakietów

--> WYNIKI DO POBRANIA (doc.)

ZP/8/2014 - Wyjaśnienia SIWZ w przetargu na Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku z Podziałem na 51 pakietów

Nr postępowania: ZP/8/2014

www.wco.gda.pl/wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równoważności kwoty 207 000,00 euro, którego przedmiotem są SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU Z PODZIAŁEM NA 51 PAKIETÓW

--> WYJAŚNIENIA DO POBRANIA (doc.)

ZP/8/2014 - Przesunięcie terminu składania ofert w przetargu na Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku z Podziałem na 51 pakietów

Nr postępowania: ZP/8/2014

www.wco.gda.pl/Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 207 000,00 euro, którego przedmiotem są SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU Z PODZIAŁEM NA 51 PAKIETÓW

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ w Gdańsku, działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2013r poz. 907z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: nowy termin ustala się na dzień 16.07.2014r, składanie ofert do godz. 12:00, otwarcie o godz. 13:00.

DYREKTOR WCO
Ewa Solska

--> OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA DO POBRANIA (htm.)

ZP/8/2014 - Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ w przetargu na Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku z Podziałem na 51 pakietów

--> OGŁOSZENIE

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2,                     zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Numer CPV

Opis:

33140000-3

Materiały medyczne

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 2 do SIWZ.

1.Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku i materiałów medycznych, z podziałem na 51 Pakietów na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, którystanowi zał. nr 2 do SIWZ. Dostawy realizowane będą w terminie do 3 dni roboczych (do 72 godzin).

2.Produkty, stanowiące przedmiot zamówienia, muszą posiadać deklarację zgodności CE, być dopuszczone do obrotu i stosowania na polskim rynku, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej (jeżeli oferowane wyroby nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 ze zm.), to do oferty należy dołączyć stosowne Oświadczenie).

 Uwaga:   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści oświadczenia poprzez żądanie  dokumentów potwierdzających jego treść po zawarciu umowy.

 

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 51 pakietów:

        

NAZWA PAKIETU

Pakiet nr 1 „SZWY NIEWCHŁANIALNE - włókno poliamidowe"

Pakiet nr 2 „SZWY NIEWCHŁANIALNE - włókno poliestrowe"

Pakiet nr 3 „SZWY NIEWCHŁANIALNE - polipropylen"

Pakiet nr 4 „SZWY WCHŁANIALNE”

Pakiet nr 5 „SZWY WCHŁANIALNE - podwiązki"

Pakiet nr 6 „PRZEŚCIERADŁA NA ROLCE”

Pakiet nr 7 „RĘKAWY DO STERYLIZACJI”

Pakiet nr 8 „SERWETY I PODKŁADY OPERACYJNE”

Pakiet nr 9 „ODZIEŻ MEDYCZNA JEDNORAZOWA I INNE”

Pakiet nr 10 „OPATRUNKI Z GAZY I WŁÓKNINY”

Pakiet nr 11 „PODTRZYMYWANIE OPATRUNKÓW”

Pakiet nr 12 „OPATRUNKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA"

Pakiet nr 13 „PRZYLEPCE I PLASTRY OPATRUNKOWE”

Pakiet nr 14 „LIGNINA”

Pakiet nr 15 „WKŁADY, BUTLE REDON”

Pakiet nr 16 „WKŁADY DO SYSTEMU FLOVAC”

Pakiet nr 17 „POJEMNIKI DO MOCZU, KIELISZKI DO LEKÓW, WORKI DO MOCZU, SZPATUŁKI”

Pakiet nr 18 „POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY”

Pakiet nr 19 „PAPIER DO USG I EKG, ELEKTRODY DO EKG”

Pakiet nr 20 „OSTRZA”

Pakiet nr 21 „WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE”

Pakiet nr 22 „SPRZĘT GINEKOLOGICZNY”

Pakiet nr 23 „ENDOSAMPLER”

Pakiet nr 24 „RĘKAWICE NIEJAŁOWE”

Pakiet nr 25 „RĘKAWICE NIEJAŁOWE NITRYLOWE”

Pakiet nr 26„RĘKAWICE JAŁOWE”

Pakiet nr 27 „RĘKAWICE DLA CYTOSTATYKÓW”

Pakiet nr 28 „IGŁY, STRZYKAWKI”

Pakiet nr 29 „IGŁY DO PORTÓW NACZYNIOWYCH”

Pakiet nr 30 „KANIULE”

Pakiet nr 31 „IGŁY DO BIOPSJI SZPIKU I TREPANOBIOPSJI”

Pakiet nr 32 „IGŁY DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ”

Pakiet nr 33 „WSKAŹNIK PARA WODNA”

Pakiet nr 34 „PŁYTKI DO KOAGULACJI”

Pakiet nr 35 „TEST UREAZOWY”

Pakiet nr 36 „USTNIKI, PĘTLE DO POLIPEKTOMII ”

Pakiet nr 37„TUBUSY”

Pakiet nr 38 „ŻEL DO USG”

Pakiet nr 39„WĄSY I MASKI DO TLENU”

Pakiet nr 40 „SPRZĘT ANESTEZJOLOGICZNY”

Pakiet nr 41„SPRZĘT DO LABORATORIUM”

Pakiet nr 42 „SPRZĘT DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI”

Pakiet nr 43 „MASKI OCHRONNE DLA CYTOSTATYKÓW”

Pakiet nr 44 „INFUZORY”

Pakiet nr 45 „APARAT DO PODAŻY PAKLITAXELU”

Pakiet nr 46„CEWNIKI”

Pakiet nr 47 „ZESTAW DO UPUSTU KRWI”

Pakiet nr 48 „MASZYNKI DO GOLENIA”

Pakiet nr 49 „DRENY Y”

Pakiet nr 50 „ŁĄCZNIK MR-CT”

Pakiet nr 51 „WZIERNIKI NOSOWE”

 

 

 

 

 

 

 

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający żąda wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (w Formularzu oferty – zał. nr 1 i zał. 8 do SIWZ)(jeśli dotyczy)

6. Zamawiający wymaga złożenia oferty tylko w ramach pełnego pakietu.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia.

(Wyrób równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co konkretny produkt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia z nazwy lub pochodzenia, o nie gorszej jakości, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do opisu przedmiotu zamówienia, oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem).

 

9. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia, posiadał termin ważności, nie krótszy, niż 6 miesięcy od daty dostawy, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie.

10. Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenie wraz z ofertą przetargową, próbek oferowanego asortymentu, celem dokonania na ich podstawie oceny złożonej Oferty w ramach Kryterium Jakości, w ilości po jednej próbce do każdej z pozycji, z wyjątkiem pakietu nr 6, 7, 24,25,26 i 27 (patrz opis w tabelce poniżej) - zgodnie z treścią pkt. IX.3. niniejszej SIWZ.

Wymóg złożenia próbki dla Pakietu nr 51, służy potwierdzeniu spełnienia przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego (nie podlega ocenie złożonej oferty w ramach Kryterium Jakości).  

 

NAZWA PAKIETU

Pakiet nr 1 „SZWY NIEWCHŁANIALNE - włókno poliamidowe"

Pakiet nr 2 „SZWY NIEWCHŁANIALNE - włókno poliestrowe"

Pakiet nr 3 „SZWY NIEWCHŁANIALNE - polipropylen"

Pakiet nr 4 „SZWY WCHŁANIALNE”

Pakiet nr 5 „SZWY WCHŁANIALNE - podwiązki"

Pakiet nr 6 „PRZEŚCIERADŁA NA ROLCE” (próbkę może stanowić 1 listek z rolki (50 cm i 33/39 cm)

Pakiet nr 7 „RĘKAWY DO STERYLIZACJI” (próbkę może stanowić 20 cm „rękawa”)

Pakiet nr 8 „SERWETY I PODKŁADY OPERACYJNE”

Pakiet nr 9 „ODZIEŻ MEDYCZNA JEDNORAZOWA I INNE”

Pakiet nr 10 „OPATRUNKI Z GAZY I WŁÓKNINY”

Pakiet nr 11 „PODTRZYMYWANIE OPATRUNKÓW”

Pakiet nr 12 „OPATRUNKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA"

Pakiet nr 13 „PRZYLEPCE I PLASTRY OPATRUNKOWE”

Pakiet nr 18 „POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY”

Pakiet nr 23 „ENDOSAMPLER”

Pakiet nr 24 „RĘKAWICE NIEJAŁOWE” ( próbkę stanowi jedno opakowanie)

Pakiet nr 25 „RĘKAWICE NIEJAŁOWE NITRYLOWE” ( próbkę stanowi jedno opakowanie)

Pakiet nr 26„RĘKAWICE JAŁOWE” (próbkę stanowią 2 pary)

Pakiet nr 27 „RĘKAWICE DLA CYTOSTATYKÓW” (próbkę stanowią 2 pary)

Pakiet nr 28 „IGŁY, STRZYKAWKI”

Pakiet nr 29 „IGŁY DO PORTÓW NACZYNIOWYCH”

Pakiet nr 30 „KANIULE”

Pakiet nr 31 „IGŁY DO BIOPSJI SZPIKU I TREPANOBIOPSJI”

Pakiet nr 32 „IGŁY DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ”

Pakiet nr 36 „USTNIKI, PĘTLE DO POLIPEKTOMII ”

Pakiet nr 39„WĄSY I MASKI DO TLENU”

Pakiet nr 40 „SPRZĘT ANESTEZJOLOGICZNY”

Pakiet nr 41„SPRZĘT DO LABORATORIUM”

Pakiet nr 42 „SPRZĘT DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI”

Pakiet nr 43 „MASKI OCHRONNE DLA CYTOSTATYKÓW”

Pakiet nr 44 „INFUZORY”

Pakiet nr 45 „APARAT DO PODAŻY PAKLITAXELU”

Pakiet nr 49 „DRENY Y”

Pakiet nr 50 „ŁĄCZNIK MR-CT”

 

 

III. Termin wykonania zamówienia

1.     Wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 12 m-cy  od daty zawarcia umowy.

2.     Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

IV. wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

1.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.     W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, będzie wymagał przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

3.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musza łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.     Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają warunki, dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2)posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

VI. udostępnianie potencjału przez inne podmioty

1.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).

2.     Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 1, wymaga się przedłożenia przez te podmioty – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których ww. podmioty mają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych przez nie środków finansowych lub ich zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.     Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 1, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionych w rozdz. VIII SIWZ.

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ).

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa pełnomocnik upoważniony do reprezentowania ich
w postępowaniu;

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 4 do SIWZ).

 

2)Oświadczenie dot. grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp (zał. nr 5 do SIWZ).

 

3)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

5)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

6)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

7)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

8)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

 

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawcóww ofercie muszą być złożone dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania dla każdego z nich.

 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 

Przedkłada dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

 

1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

2)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

3)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 

4)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

5)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, ŻE oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom określonym przez zamawiającego

 

1.     Oświadczenie o oferowanym urządzeniu – wg wzoru stanowiącego zał. nr 6do SIWZ.

 

2.        Dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu i stosowania,zgodnie z ustawą o wyrobach medycznychz dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) oraz aktami wykonawczymi do niej – deklaracje zgodności CE, certyfikaty lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

3.     Próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:

 

Próbka dla Pakietu nr 51:

 

Pakiet nr 51 „WZIERNIKI NOSOWE”

 

 

a) Próbki należy złożyć osobno w trwale zamkniętym jednym opakowaniu.

b)Oferta przetargowa nie może być złożona w opakowaniu zawierającym próbki.

c) W przypadku złożenia oferty w jednym opakowaniu z próbkami, oferta nie będzie otwarta podczas publicznego otwarcia ofert, gdyż Zamawiający nie przewiduje otwierania próbek podczas otwarcia ofert.

d) Na opakowaniu zawierającym próbki, celem ich prawidłowej identyfikacji, należy umieścić dokładny opis postępowania, nr ZP/8/2014 , napis „PRÓBKI” oraz nr Pakietu wraz z nr pozycji, której dotyczy – całość uzupełnić o Wykaz próbek (zał. nr 8 do SIWZ)

e) Próbki należy dostarczyć w miejsce i w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 14.07.2014r  do godz. 12: 30

f)Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,

  złożone przez nich próbki.

g) Dostarczone próbki będą wykorzystywane podczas oceny zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego.  

h)Nie złożenie próbek zgodnie z treścią pkt. II.10. (z wyjątkiem próbki na Pakiet nr 51), spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

X. pozostałe DOKUMENTY

1.   Wykaz części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

2.   Aktualny Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy).

3.   Pełnomocnictwo potwierdzające posiadanie uprawnień osoby/osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

4.   W przypadku spółki cywilnej – pisemne pełnomocnictwo uprawniające jednego ze wspólników do występowania w imieniu wszystkich wspólników w przeprowadzonym postępowaniu.

5.   W przypadku konsorcjum – należy podać informacje o wszystkich podmiotach wchodzących w skład konsorcjum i załączyć dokument, w który wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji.

 

XI. prygotowanie dokumentów

1.     Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

2.     Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (p. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu „za zgodność z oryginałem” lub jej czytelnym podpisem).

3.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty.

4.     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,poświadczonym przez Wykonawcę.

5.     Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

 

XII. Wadium

Zamawiający  nie wymaga złożenia wadium

 

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.     W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną – e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa powyżej również pisemnie lub faksem – faks Zamawiającego: (58) 341-93-48

2.     Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

3.     Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem opatrywana była adresem e-mailowym nadawcy.

4.     Zapytania i inną korespondencję od Wykonawców uznaje się za skutecznie dostarczoną w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:30 do godz. 15:00 (w dni robocze).

5.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.Zamawiający umieści treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej oraz przekaże je Wykonawcom.

6.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi w formie ustnej lub telefonicznej na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

7.     Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

8.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

      sprawy merytoryczne:

p. Agata Cioban – Inspektor ds. zaopatrzenia tel. (58) 732-48-03

p. Katarzyna Lech – Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej tel. (58) 732-48-05 

p. Alicja Furtak  - Pielęgniarka w Gabinecie Gastroenterologii tel. (58) 732-48-74          

      sprawy proceduralne:

p. Joanna Fórmanek, Komórka Zamówień Publicznych tel. (58) 341-45-44 wew. 235

 

 

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XV. przygotowanie ofert

1.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

2.     Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym egzemplarzu, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem, według wzorów Zamawiającego stanowiących zał. nr 1-2 do SIWZ,podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy.

3.     Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ. Jest to warunek uznania ważności oferty.

4.     Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać:nazwę i adres Wykonawcy (pieczątkę nagłówkową) oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.W przypadku braku pieczątki imiennej ofertę i wszelkie oświadczenia należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem.

5.     Ewentualne poprawki, skreślenia dokonane przez Wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (p. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę lub jej czytelnym podpisem).

6.     Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze SIWZ, podpisane i ponumerowane oraz winien być sporządzony spis treści w formularzu oferty.

7.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (p. w teczkach wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

8.     Oferta powinna zostać złożona w kopercie nieprzezroczystej, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

9.     Oferta powinna zostać zaadresowana na adres Zamawiającego i oznaczona wyłącznie:

      firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy,

      hasłem: „JEDNORAZÓWKA ZP/8/4/2014z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 14.07.2014r . do godz. 13:00.”

10.  Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

11.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.  Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ  INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

 

XVI. składaniE ofert

1.     Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pokój nr 39 (Sekretariat), do dnia 14.07.2014 r.  do godz. 12:30.

2.     Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.

3.     Wprowadzane zmiany winny być dostarczone Zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą Wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4.     Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

 --> SIWZ DO POBRANIA (doc.)

 --> ZALACZNIK NR 2 (doc.)

 

 

Podkategorie

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates