Artykuły

ZP/13/2014 - WYNIKI PRZETARGU NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWO - WYKONAWCZĄ ROZBUDOWY BUD. „B” WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU PRZY AL. ZWYCIĘSTWA 31/32

Drukuj
Nadrzędna kategoria: Zamówienia Publiczne 2014
Utworzono: środa, 28, styczeń 2015 Opublikowano

znak sprawy: ZP/13/2014

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego /
www.wco.gda.pl

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy bud. „B" Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 31/32 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, postępowanie ogłoszone na stronie internetowej Centrum www.wco.gda.pl w dniu 24.12.2014 r. oraz w BZP pod nr. 264259 - 2014

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Kryteria oceny ofert:
• cena – waga: 80%,
• termin wykonania zamówienia – waga: 20%.

--> WYNIKI DO POBRANIA (.pdf)

--> ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ DO POBRANIA (.pdf)

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates