Artykuły

ZP/13/2014 - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWO - WYKONAWCZĄ ROZBUDOWY BUD. „B” WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU PRZY AL. ZWYCIĘSTWA 31/32

Drukuj
Nadrzędna kategoria: Zamówienia Publiczne 2014
Utworzono: czwartek, 08, styczeń 2015 Opublikowano

znak sprawy: ZP/13/2014

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego /

www.wco.gda.pl

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla rozbudowy bud. „B” Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 31/32 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, postępowanie ogłoszone na stronie internetowej Centrum www.wco.gda.plw dniu 24.12.2014 r. oraz w BZP pod nr. 264259 - 2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Do Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańskuzwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Lp.

Pytanie

Odpowiedź

1.

‎Prosimy o podanie przewidywanego okresu realizacji rozbudowy i przebudowy, aby właściwie skalkulowac koszty nadzoru autorskiego.

Zamawiający znajduje się na początku procesu inwestycyjnego i nie może na tym etapie dokładnie określić terminu realizacji robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowo-wykonawczej, stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania. Jest to uzależnione m.in. od samej dokumentacji projektowo-wykonawczej (w tym terminu jej wykonania) oraz od warunków przyszłej umowy na wykonanie robót budowlanych, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, wszczętego najwcześniej po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowo-wykonawczej, stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania.

                                                                                              

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates